WWW.ZS-2.PL oficjalna strona ZESPO艁U SZK脫艁 NR 2 w Golubiu-Dobrzyniu -> Technikum Informatyczne - Technikum Organizacji Reklamy - Technikum Rolnicze - Technikum Ekonomiczne - Technikum Architektury Krajobrazu - Szko艂a Bran偶owa I Stopnia - Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych
Strona g艂贸wna >> Egzamin zawodowy >> Nowy_ZAWODOWY >> Informacje o egzaminie potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe
Informacje o egzaminie potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe Drukuj Email
Wpisany przez Irena R贸偶a艅ska   
czwartek, 21 pa藕dziernika 2010 00:00
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ci膮gu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin rozpoczyna si臋 punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spó藕nieni nie zostaj膮 wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
Etap pisemny - czas trwania egzaminu liczy si臋 od momentu zapisania na tablicy godziny rozpocz臋cia egzaminu i wynosi 120 minut.
Etap praktyczny - czas trwania egzaminu liczy si臋 od momentu zapisania na tablicy godziny rozpocz臋cia egzaminu i wynosi 180 minut dla technika rolnika oraz 240 minut dla technika ekonomisty.
O wyznaczonej przez przewodnicz膮cego SZN godzinie zdaj膮cy wchodz膮 do sali pojedynczo wed艂ug kolejno艣ci na li艣cie. Zdaj膮cy powinni mie膰 przy sobie dokument ze zdj臋ciem potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 i okaza膰 go przed wej艣ciem do sali oraz przybory do pisania: d艂ugopis z czarnym tuszem.
Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie mo偶na wnosi膰 偶adnych urz膮dze艅 telekomunikacyjnych ani korzysta膰 z nich w tej sali. Zdaj膮cy nie korzysta równie偶 z 偶adnych dodatkowych pomocy np. kalkulatora.
Absolwenci ze specyficznymi trudno艣ciami w uczeniu si臋 maj膮 prawo przyst膮pi膰 do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spe艂niaj膮cej warunki, o których mowa w art.71b ust. 3b ustawy o systemie o艣wiaty.
Opinia powinna by膰 wydana przez poradni臋 nie pó藕niej ni偶 do ko艅ca wrze艣nia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcze艣niej ni偶 na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.
Absolwenci posiadaj膮cy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz absolwenci niepe艂nosprawni i niedostosowani spo艂ecznie posiadaj膮cy orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, maj膮 prawo przyst膮pi膰 do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.
 

Polityka prywatnoṡci i pliki cookies