Egzamin POPRAWKOWY Drukuj
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 11 lipca 2012 14:48
Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami) i komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 roku
część pisemna - 21 sierpnia 2012 roku o godz. 9:00
Zdający, którzy mają prawo* przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i złożyli do 6 lipca 2012 roku stosowne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu w sierpniu, powinni zgłosić się w szkole co najmniej 30 minut przed egzaminem.
Na egzaminie maturalnym zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 lutego 2012 roku .
Wyniki sesji poprawkowej będą dostępne w Serwisie dla uczniów od 13 września 2012 roku i tego dnia będzie można odebrać świadectwa dojrzałości.